Словник

Словник термінів:

абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

абонентська лінія зв’язку - лінія телекомунікаційної мережі, яка з’єднує кінцеве обладнання споживача з комутаційною системою та складається з магістральних, розподільних ліній зв’язку і абонентської проводки;

абонентська проводка - частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо);

абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі;

абоненти - органи виконавчої влади, інші державні органи, підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством;

автоматизована система розрахунків за послуги (білінгова система) - сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів тощо;

автор електронного документа - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ;

адміністратор Реєстру  -  розпорядник  інформаційної системи, який забезпечує функціонування Реєстру;

адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

адресат - фізична  або  юридична  особа,  якій  адресується електронний документ;

адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет;

база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;

база знань - масив інформації у формі, придатній до логічної і смислової обробки відповідними програмними засобами;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру;

блокування інформації в системі - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в системі;

бюджет участі (громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямований на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зокрема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних витрат чи подання проектів, об’єднання в проектні команди, голосування за такі проекти, здійснення контролю за їх реалізацією;

веб-сервер - сервер, призначений для відображення інформації в мережі Інтернет;

взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією;

відключення кінцевого обладнання - від’єднання кінцевого обладнання від телекомунікаційної мережі;

виток інформації - результат дій, внаслідок яких інформація в системі стає відомою чи доступною фізичним  та/або  юридичним особам, що не мають права доступу до неї;

володілець інформації - фізична або юридична особа, якій належать права на інформацію

власник (володілець) кабельної каналізації електрозв’язку - суб’єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування;

власник системи - фізична або юридична особа, якій належить право власності на систему;

геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо);

глобальна телекомунікаційна послуга - послуга телефонного зв’язку, до якої всі абоненти телефонної мережі загального користування мають вільний доступ і яка надається за кодами послуг 700, 800, 900 тощо;

глобальні мережі передачі даних ( далі - глобальні мережі) іноземні та міжнародні мережі передачі даних,  у тому числі мережа Інтернет;

голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж;

дані - інформація в електронному вигляді, яка створюється, зберігається та передається з використанням глобальних мереж;

дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

дані - інформація,  яка подана  у  формі,  придатній  для  її оброблення електронними засобами;

державні  електронні  інформаційні  ресурси  - відображена та задокументована  в  електронному вигляді інформація,  необхідність захисту  якої  визначено законодавством;

договір про надання послуг (далі - договір) - правочин, укладений між споживачем і оператором, провайдером, за яким оператор, провайдер зобов’язується на замовлення споживача надавати послуги, а споживач - їх оплачувати (якщо інше не передбачено договором);

додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається від основної радіоточки без обмежувача;

дозвіл - документ,  що  надає  право  на  виконання  робіт  з технічного захисту інформації для власних потреб;

домен - частина адресного простору в мережі Інтернет, призначена для ідентифікації комп'ютера або  групи  комп'ютерів. Домени поділяються на піддомени або домени нижчих рівнів;

домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється;

домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет;

домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі;

доменне ім'я - буквено-цифровий вираз, що ідентифікує будь-який комп'ютер абонента у мережі Інтернет;

доменное имя (домен) - символьное обозначение, зарегистрированное для сетевой адресации, в которой используется система доменных имен DNS;

доступ до інформації в системі - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі;

доступність -  властивість  інформації  бути  захищеною   від несанкціонованого блокування;

електронне голосування - голосування з будь-якого публічного питання, зокрема участь в опитуваннях, виборах, референдумах, що передбачає використання електронних засобів для ідентифікації та підрахунку голосів;

електронна демократія - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень;

електронна петиція - колективне звернення в електронній формі у вигляді тексту скарги (протесту) та/або пропозиції, на яку адресат (суб’єкт владних повноважень) публічно оголошує про свою позицію щодо згоди чи незгоди по суті петиції, інформує про аргументи у разі незгоди та організовує спільну з авторами та їх прихильниками роботу з розроблення та втілення плану реалізації петиції у разі згоди;

електронна участь - забезпечення права участі громадян і представників громадянського суспільства за їх власною ініціативою у розвитку самоврядування, формуванні та реалізації державної політики, її моніторингу та оцінці, у процесах прийняття рішень, що передбачає двосторонню електронну взаємодію суб’єктів владних повноважень і громадянського суспільства із застосуванням відповідних інформаційно-комунікаційних технологій та кібернетичного простору за прозорими процедурами;

електронне звернення - письмове звернення, надіслане з використанням Інтернету, електронних засобів зв’язку;

електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

електронні консультації - форма публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проектів актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, для отримання пропозицій та зауважень;

електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо);

електронний плебісцит - форма консультаційного застосування шляхом інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів, що мають рекомендаційний характер для органів державної влади;

електронний референдум - всеукраїнський або місцевий референдум з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів для прийняття громадянами рішень з важливих справ держави та суспільства на загальнодержавному та місцевому рівні;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

засіб криптографічного   захисту   інформації  -  програмний, апаратно-програмний,  апаратний або інший засіб,  призначений  для криптографічного захисту інформації;

засоби інформатизації - електронні бчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та   інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку,  що використовуються для реалізації  інформаційних технологій; електронна готовність - здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, яка залежить від ресурсів, компетенцій, інфраструктури, нормативно-правового забезпечення;

захист інформації в системі - діяльність, спрямована   на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі;

згода споживача - волевиявлення, виражене споживачем у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням оператора, провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо);

з’єднання - установлення зв’язку між кінцевими обладнаннями абонентів для обміну інформацією;

зловмисні виклики - поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреного виклику, які неможливо зупинити через анонімність особи, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода споживачеві та/або операторові, провайдерові;

знищення   інформації   в   системі - дії, внаслідок яких інформація в системі зникає;

зона дії телефонної станції (підстанції) - територія, на якій забезпечується надання послуг споживачам, яким присвоєно телефонний номер такої станції (підстанції);

зона нумерації - частина території, на якій кінцеві пристрої телефонного зв’язку мають єдиний формат номерів і однаковий код зони;

ідентифікаційна телекомунікаційна картка (далі - ідентифікаційна картка) - засіб, який використовується для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо);

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

Интернет - глобальная информационно-телекоммуникационная сеть, связывающая информационные системы и сети электросвязи различных стран посредством глобального адресного пространства, основанная на использовании комплексов интернет-протоколов (Internet Protocol, IP) и протокола передачи данных (Transmission Control Protocol, TCP) и предоставляющая возможность реализации различных форм коммуникации, в том числе размещения информации для неограниченного круга лиц;

інструменти електронної демократії - засоби для забезпечення формування та реалізації державної політики, розвитку самоврядування шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах;

інформаційна система  -  автоматизована система,  комп'ютерна мережа або система зв'язку;

інформаційна система загального доступу - сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних;

інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації;

інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних,  науково-технічних, виробничих   процесів,   що   спрямовані  на  створення  умов  для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення,  розвитку  і використання інформаційних систем,  мереж, ресурсів та інформаційних технологій,  які  побудовані  на  основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна (автоматизована) система - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів;

інформаційна послуга - ії суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами;

інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність   інформаційних   процесів   з   використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних,  швидкий пошук інформації,  розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

інформаційний продукт (продукція) - документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволення потреб користувачів;

інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);

інформаційний суверенітет держави - здатність держави контролювати і регулювати потоки інформації з-поза меж держави з метою додержання законів України, прав і свобод громадян, гарантування національної безпеки держави;

інформаційно-телекомунікаційна система - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем,  які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле;

кабельна каналізація електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання;

канал електрозв’язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі;

канал кабельної каналізації електрозв’язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з’єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв’язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій;

картка попередньо оплаченої послуги - засіб для замовлення та попередньої оплати послуг, що дає право споживачеві на отримання визначеного переліку та/або обсягу послуг оператора, провайдера в межах визначеного активу такого засобу;

картка поповнення рахунка - засіб поповнення особового рахунка абонента для оплати послуг оператора, провайдера в межах визначеного активу такого засобу;

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

кластер -  група  одиниць комп'ютерної техніки,  які з'єднані між собою та виконують однакові завдання;

кодування - використання кодувальних пристроїв та/або програмного забезпечення для обмеження вільного доступу абонентів до перегляду телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою;

комплекс технічного  захисту  інформації - сукупність заходів та  засобів,  призначених  для реалізації технічного захисту інформації в інформаційній системі або на об'єкті;

комплексна система захисту інформації - взаємопов'язана сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, засобів і методів захисту інформації;

контент-послуга - інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема шляхом списання коштів з особового рахунка абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента;

конфіденційність - властивість інформації бути захищеною  від несанкціонованого ознайомлення;

користувач інформації в системі (далі - користувач) - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі;

криптографічний захист -  вид  захисту,  що  реалізується  за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою  приховування  (або  відновлення)  змісту інформації,  підтвердження її справжності,  цілісності,  авторства тощо;

криптографічний захист інформації - вид захисту інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з використанням спеціальних (ключових) даних з метою приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо;

криптографічна система (криптосистема) -  сукупність  засобів криптографічного    захисту   інформації,   необхідної   ключової, нормативної,  експлуатаційної,  а також іншої документації (у тому числі  такої,  що  визначає  заходи  безпеки),  використання  яких забезпечує   належний   рівень   захищеності інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається;

ліцензія - документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов;

локалізація програмних продуктів - приведення програмних продуктів, які використовуються в  Україні, у відповідність із законами України та іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами, що діють в Україні;

мережа телерадіомовлення - сукупність технічних засобів, призначених для забезпечення передачі та трансляції телерадіопрограм;

мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню абонента та/або споживачеві в телекомунікаційній мережі чи Інтернеті;

міжміський телефонний зв’язок - телефонний зв’язок у межах України між споживачами, розташованими в різних зонах нумерації або різних місцевих телефонних мережах;

міжнародний телефонний зв’язок - телефонний зв’язок із споживачами, розташованими на території інших держав;

місцева телефонна мережа - телекомунікаційна мережа, яка обмежена територією одного міста, району та забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних мереж;

монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону;

надання послуг на умовах наступної оплати - можливість споживача отримувати послуги з перенесенням їх оплати на певний строк відповідно до договору;

національний план нумерації - нормативно-правовий акт, який визначає структуру, регламентує розподіл та умови використання номерного ресурсу в телекомунікаційних мережах;

нерезиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо),  з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави,  у тому  числі  юридичні  особи  та  інші  суб'єкти   підприємницької діяльності, створені за участю юридичних і фізичних осіб;

несанкціоновані дії щодо інформації в системі - дії,  що провадяться з  порушенням  порядку  доступу  до  цієї  інформації, установленого відповідно до законодавства;

номерний ресурс - сукупність цифрових знаків, що використовуються для позначення (ідентифікації) мереж, послуг, пунктів закінчення мережі в телекомунікаційних мережах загального користування;

национальный домен первого уровня - домен, имя которого представлено кодом страны, утвержденным Международной организацией по стандартизации (ISO 3166), или иной домен;

национальный домен второго уровня - субдомен домена первого уровня, имя которого включает в себя имя домена первого уровня и собственное имя;

национальный регистратор - организация, осуществляющая регистрацию электронных адресов национальных доменов и ведение справочника указанных адресов.

национальный сегмент Интернета - включает в себя домены, признанные в установленном национальным законодательством порядке национальными доменами государства, интернет-ресурсы, расположенные в иных доменах или не относящиеся к каким-либо доменам, хостинг которым предоставляется на территории государства, а также сети связи национальных операторов связи, предоставляющих услуги по доступу в Интернет;

несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж - дії осіб, що зафіксовані відповідно до законодавства і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації, порушення порядку маршрутизації трафіку, отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені, а також розповсюдження комп’ютерних вірусів;

обов'язковий реквізит електронного  документа  - обов'язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили;

обробка інформації в системі - виконання однієї або кількох операцій,  зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення,   реєстрації, приймання, отримання,  передавання,  які здійснюються в системі за  допомогою технічних і програмних засобів;

окреме завдання - комплекс проектів інформатизації, взаємопов'язаних і взаємопогоджених за термінами реалізації, складом виконавців та спрямованих на досягнення конкретних цілей;

одноразове введення інформації - реалізація підходу, за якого фізичні та юридичні особи лише один раз подають інформацію до органів влади, а у подальшому ця інформація повторно використовується органами влади для надання публічних послуг та виконання інших владних повноважень з дотриманням вимог захисту інформації та персональних даних;

оператор телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

оператор, провайдер телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку телекомунікаційних послуг - оператор, провайдер телекомунікацій, частка доходу якого на визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ринку певних телекомунікаційних послуг протягом року, що передує проведенню аналізу ринку, перевищує 25 відсотків сумарного доходу всіх операторів, провайдерів телекомунікацій, отриманого на цьому ринку за той самий період часу, або якщо внаслідок технологічного процесу надання послуги іншому оператору, провайдеру телекомунікацій її може бути надано тільки в мережі певного оператора, провайдера телекомунікацій;

оператори - суб'єкти господарювання, включені до переліку підприємств, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію,  що  є  об'єктом державної власності   та  охороняється  згідно  із  законодавством (далі - перелік);

оператор услуг Интернета - лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению пользователей доступом в Интернет и (или) иными услугами, оказываемыми с использованием интернет-технологий;

основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувача;

оцінка (оцінювання) захищеності інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – оцінка захищеності) – заходи щодо виявлення в ІТС технічних рішень, що створюють передумови для порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка в них обробляється;

оцінка (оцінювання) стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – оцінка стану захищеності) – сукупність заходів, спрямованих на виявлення загроз державним інформаційним ресурсам та запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі – ІТС);

передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;

перенесення абонентського номера - телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом наданого йому оператором телекомунікацій абонентського номера з метою використання цього номера для отримання телекомунікаційних послуг у мережі іншого оператора телекомунікацій, що надає телекомунікаційні послуги на території України;

персональний номер - абонентський номер, що присвоюється зареєстрованому абоненту за його заявою у порядку, встановленому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, централізовано адмініструється і може використовуватися цим абонентом для отримання відповідно до договору телекомунікаційних послуг незалежно від географічного регіону України і типу цих послуг;

підзвітність громадянину - наявність правил, норм і механізму для відкритого доступу громадянам щодо діяльності суб’єктів владних повноважень;

повідомлення споживача - повідомлення, що надсилається споживачеві у будь-якій формі;

порушення цілісності інформації в системі - несанкціоновані дії щодо інформації в системі, внаслідок яких змінюється її вміст;

порядок доступу до інформації в системі - умови  отримання користувачем  можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації;

посередник - фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності  електронних  документів  для задоволення  власних  потреб  або  надає  відповідні  послуги за дорученням інших  суб'єктів електронного документообігу;

послуга з доступу до Інтернету - забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом;

послуга з передачі даних - обмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж;

послуга пропуску трафіка - телекомунікаційна послуга щодо здійснення термінації та/або транзиту трафіка, що надається оператором телекомунікацій іншим операторам;

послуги для потреб телебачення і радіомовлення - послуги, які надаються операторами телекомунікацій з використанням мереж ефірного телерадіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;

послуги ефірного телерадіомовлення - технічне обслуговування і експлуатація технічних засобів випромінення в ефір, передача та трансляція телерадіопрограм з використанням споруд і ліній зв’язку до зазначених засобів та/або трансляція телерадіопрограм з використанням таких засобів;

послуги рухомого (мобільного) зв’язку - послуги, які надаються оператором рухомого (мобільного) зв’язку і під час отримання яких кінцеве обладнання абонента може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі такого оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача;

пошкодження телекомунікаційної мережі - втрата можливості функціонування елементів телекомунікаційної мережі, що унеможливлює надання споживачеві послуг або знижує до неприпустимих значень їх якість;

припинення надання послуг - остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов договору в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених законом;

провайдер телекомунікацій - суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

проводовий електрозв’язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

проект інформатизації - комплекс взаємопов'язаних заходів, як правило,  інвестиційного  характеру,  що   узгоджені   за   часом, використанням    певних    матеріально-технічних,   інформаційних, людських,  фінансових та інших ресурсів і мають на меті  створення заздалегідь  визначених інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації та інформаційних ресурсів, які відповідають певним технічним умовам і показникам якості;

пропуск трафіка - проходження трафіка між елементами однієї або різних телекомунікаційних мереж;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з’єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

пункт колективного користування - приміщення, де споживачам надаються послуги з використанням розміщених у ньому засобів зв’язку (кінцевого обладнання) оператора, провайдера та/або кінцевого обладнання споживачів (автоматизований переговорний пункт, відділення зв’язку, Інтернет-пункт тощо);

радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) - пристрій, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм;

реєстр - інформаційна система,  призначена  для  накопичення, обліку,  оброблення і зберігання відомостей про склад,  структуру, розміщення,  умови  функціонування,  призначення, стан захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних  системах,  що  містять   державні електронні інформаційні ресурси або плануються для цього, органів виконавчої влади,  а також підприємств,  установ і організацій, що
належать до сфери їх управління;

резиденти - юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи   (філії, представництва  тощо),  з  місцезнаходженням на території України, які  здійснюють свою  діяльність  відповідно   до   законодавства України.

ресурси телекомунікаційних мереж - наявні в телекомунікаційних мережах кількість номерів (номерний ресурс), кількість і пропускна спроможність проводових ліній з металевими жилами, оптичними волокнами, радіоліній, каналів, трактів для передавання інформації, комутаційних станцій та вузлів, радіочастотний ресурс;

ринок телекомунікаційних послуг - сфера обігу визначених телекомунікаційних послуг, на які протягом певного часу і в межах певної території є попит і пропозиція;

розподіл номерного ресурсу - виділення номерного ресурсу з визначеного діапазону номерів для надання телекомунікаційних послуг;

розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) - комплекс лінійних споруд (магістральні та розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкові розподільні мережі), які забезпечують розподіл програм радіомовлення;

розрахункова такса - сума, що визначає розмір оплати за доступ до технічних та технологічних ресурсів мереж операторів телекомунікацій (здійснення доступу) для пропуску одиниці трафіка і застосовується для операторів, які є суб’єктами господарської діяльності на території України;

розрахункова такса за послугу пропуску трафіка - розмір плати за термінацію або транзит одиниці трафіка між телекомунікаційними мережами операторів;

роумінг - послуга, яка забезпечує можливість абонентові одного оператора рухомого (мобільного) зв’язку отримувати послуги в мережі іншого оператора із збереженням початкової реєстрації абонента в телекомунікаційній мережі свого оператора;

роумінг національний - телекомунікаційна послуга, яка забезпечує можливість абонентам одного оператора телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, отримувати телекомунікаційні послуги в телекомунікаційній мережі іншого оператора (операторів) у межах України;

роумінг-партнери - оператори, що уклали договір про роумінг;

рухомий (мобільний) зв’язок - електрозв’язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

сеанс зв’язку - процес надання та отримання послуги з моменту встановлення з’єднання до його завершення;

сервер - сукупність апаратних і програмних засобів, призначених для обслуговування інформаційних запитів комп'ютерів абонентів у мережах передачі даних;

сервер системи доменних імен - сукупність апаратних і програмних засобів, які забезпечують розподіл запитів комп'ютерів абонентів.

система криптографічного  захисту  інформації  -   сукупність органів,   підрозділів,   груп,   діяльність  яких  спрямована  на забезпечення криптографічного захисту інформації,  та підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та (або)  розповсюджують  криптосистеми  і  засоби   криптографічного захисту інформації;

спам - електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг;

спарена схема включення кінцевого обладнання абонентів - спосіб включення кінцевого обладнання двох абонентів з двома різними абонентськими номерами в одну абонентську лінію, при якому з’єднання можливе тільки по черзі для кожного з них;

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

споруди електрозв’язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв’язку;

сталість телекомунікаційної мережі - властивості телекомунікаційної мережі зберігати повністю або частково свої функції за умови впливу на неї дестабілізуючих чинників;

суб'єкти електронного  документообігу - автор,  підписувач, адресат  та  посередник, які набувають  передбачених законом або договором прав і обов'язків у процесі електронного документообігу.

суб’єкти ринку телекомунікацій - оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;

сумісність за замовчуванням - здійснення проектування та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем в органах влади відповідно до єдиних відкритих вимог та стандартів для забезпечення їх подальшої сумісності та електронної взаємодії та повторного використання;

таксофон - кінцеве обладнання, встановлене у вільнодоступних для споживачів місцях, обладнане механізмом приймання монет та/або таксофонних карток;

таксофонна картка - засіб оплати, що дає споживачеві можливість отримувати послуги з використанням таксофонів у межах визначеного активу такого засобу;

тарифна одиниця (одиниця тарифікації) послуги - одиниця обсягу послуги (тривалість часу (секунда, хвилина), обсяг даних (кілобайт, мегабайт), кількість повідомлень, сеансів зв’язку), за якою здійснюється тарифікація;

тарифний план - сукупність пропозицій, запропонованих споживачеві оператором, провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання певних послуг;

телекомунікації (електрозв’язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;

телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телекомунікаційна система - сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання, випромінювання  або  приймання  її  у  вигляді  сигналів,  знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що призначаються для передавання програм радіо- та телебачення, а також інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг і можуть інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування;

телефонізоване приміщення - житловий будинок, квартира, приміщення, де встановлено кінцеве обладнання абонента, підключене до місцевої телефонної мережі відповідно до договору;

телефонний зв’язок - вид електрозв’язку для передачі голосових повідомлень у реальному часі з використанням номерного ресурсу телефонної мережі;

термінація трафіка - встановлення, підтримка фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіка між телекомунікаційною мережею, з якої надходить виклик або ініціюється з’єднання, та кінцевим обладнанням, до якого спрямовується виклик або ініціюється з’єднання;

технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

технічний захист інформації - вид захисту інформації, спрямований  на  забезпечення  за  допомогою інженерно-технічних заходів  та/або  програмних і технічних засобів унеможливлення витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.

технічний захист інформації (ТЗІ) - діяльність, спрямована на забезпечення   інженерно-технічними   заходами   конфіденційності, цілісності та доступності інформації;

тимчасове припинення надання послуг - припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуги (послуг) на період та у випадках, встановлених законодавством та/або договором, із забезпеченням технічної можливості поновлення їх надання;

транзит трафіка - встановлення, підтримка телекомунікаційною мережею оператора фізичного та/або логічного з’єднання, пропуск трафіка між двома іншими телекомунікаційними мережами;

трансляція (телерадіотрансляція) - передача за допомогою наземних передавачів, кабельного телебачення або супутників будь-якого типу в кодованому або відкритому форматі теле- чи радіопрограм, що приймаються населенням;

транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу;

трафік - сукупність інформаційних сигналів, що передаються за допомогою технічних засобів операторів, провайдерів телекомунікацій за визначений інтервал часу, включаючи інформаційні дані споживача та/або службову інформацію;

участь - долучення громадян і представників громадянського суспільства за власною ініціативою до розвитку самоврядування, формування та реалізації державної політики, а також її моніторингу та оцінки, що передбачає двосторонню взаємодію суб’єктів владних повноважень і громадян, розгляд та/або врахування отриманих пропозицій за прозорими процедурами.

управление Интернетом - разработка и применение правительствами, государственными предприятиями и учреждениями, предприятиями частного сектора и организациями гражданского общества согласованных принципов, правовых норм, организационных правил и технических процедур принятия решений, регулирующих развитие Интернета и его использование;

уполномоченный орган (в области Интернета) - орган государственной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития и использования Интернета;

фіксований зв’язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання.

цілісність -   властивість   інформації  бути  захищеною  від несанкціонованого спотворення, руйнування або знищення;

цифровий за замовчуванням - забезпечення будь-якої діяльності органів влади (у тому числі надання публічних послуг, забезпечення міжвідомчої взаємодії, взаємодії з фізичними та юридичними особами, інформаційно-аналітичної діяльності) передбачає електронну форму реалізації як пріоритетну, а планування та реалізацію будь-якої реформи, проекту чи завдання - із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій;

члени сім’ї абонента - особи, які зареєстровані і проживають разом з абонентом в одному житловому приміщенні;

якість послуги - сукупність споживчих властивостей послуги (безперервність, доступність тощо), що визначають її здатність задовольнити потреби споживача і характеризуються встановленими показниками.ВІДГУКИ

  • ITS - Директор

    Компанія IJI IT GROUP не тільки розробила CRM-систему, а і провела тренінги для персоналу, підготувала Інструкції, надала інформаційну підтримку.

  • Газинвестпроект - Директор

    Ми получили полный комплекс услуг, связанный с созданием веб-сайта "с нуля".

  • Альянс Енерго Трейд - Директор

    Рекомендуємо компанію IJI IT GROUP як виконавця робіт, пов’язаних з розробкою і модернізацією сайтів.

 Контакти

ТОВ «АйДжейАй ІТ Груп»

Телефони:
Україна
+380 (44) 360-62-61
+380 (63) 205-84-81
+380 (50) 380-14-56

E-mail: inbox@ijigroup.com

Додатково...

 На мапіНаверх